Visko - řídicí systém pájecích strojů modula wave®

Díky systému visko lze všechny technologické parametry pájecí vlny nastavovat individu-álně a trvale kontrolovat v reálném čase.

Visko – totální nastavení a řízení pájecího procesu

Visko

Nastavování a řízení napříč celým systémem znamená podstatnou inovaci. Uživatel má k dispozici logickou, grafickou nabídku prostřednictvím dotykové obrazovky. Všechny informace týkající se aktuálního stavu v jednotlivých modulech se zobrazují v reálném čase a lze je kdykoliv vyvolat z protokolového souboru. Všechny fáze údržby, jež je nutno provádět v pravidelných intervalech, se zobrazují uživateli, což mu poskytuje dostatek času na přípravu udržby.

Operátor používá visko k řízení pájení a k jeho kontrole, zda stroj nepociťuje nějaké od-chylky procesního okna od nastaveného programu. Každý modul vlny modula wave® obsahuje řídicí systém CAN (Controlled Area Network), takže každý modul dostává pouze ty informace, jež se týkají jeho konkrétní činnosti. Dále instruuje jednotku pro vizualizaci a řízení visko (mmi = rozhraní člověk stroj), jakmile dokončí své úkoly.

Visko – stavebnicové řízení vlny modula wave®

Moderní pájecí slitiny, chemikálie a materiály vyžadují přesné řízení procesu, aby byly splněny současné požadavky na jakost a konzistenci pájených spojů. Společnost Kirsten Sol-dering AG vyvinula vlnu modula wave® – skutečný stavebnicový pájecí systém, jenž je mož-no naprogramovat tak, aby každá pájecí slitina, chemikálie a DPS dostaly přesně ty parametry, jež jsou nezbytné k zajištění jakosti a konzistence pájených spojů. Aby vlna modula wave® mohla poskytnout toto nezbytné řízení procesu, vyžaduje nejmodernější typ strojového řízení.

Moderní továrny jsou budovány na principech štíhlé výroby [Lean Manufacturing] a vy-značují se maximální účinností. Pryč jsou doby, kdy se efektivní výroba řešila levnou pracovní silou. Zařízení v nich používaná proto musejí být extrémně účinná a flexibilní, aby bylo možno maximalizovat výrobní výkon a aby bylo možno byť i s jedinou sérií zacházet stejně účinně, jako s velkými sériemi. Systém řízení spojený s každým kusem zařízení proto hraje zásadní roli při postupu směrem ke štíhlé výrobě.

Tradiční řídicí prvky měly sklon k centralizaci, monolitickým strukturám, poskytujícím jen malou pružnost a vyznačujících se strnulostí. Moderní stavebnicové systémy potřebují řídicí prvky, jež nabízejí flexibilitu a využívají princip řízení rozloženého do sítě, takže každý prvek procesu, jenž je třeba řídit, má svoji vlastní specifickou sadu instrukcí a vazbu na ostatní pro-cesy, aniž by je však jakkoliv ovlivňoval.

Toho se nejlépe dosahuje pomocí CAN – Controller Area Network [datová sběrnice místní sítě]. Tato datová sběrnice (CAN nebo CAN-bus) byla navržena speciálně pro automobilové aplikace, nyní se však používá i v jiných oblastech. Je to sběrnicový standard, umožňující mikrořadičům a jiným zařízením komunikovat mezi sebou bez hostitelského počítače. Sběrnice CAN je standard přenosové sériové sběrnice pro připojení elektronických řídicích jednotek (ECU). K zařízením připojovaným pomocí sítě CAN zpravidla patří snímače, ovladače a re-gulátory.

Jako body pro vstup a výstup dat sběrnice CAN v případě vlny modula wave® slouží uzly, přičemž uzlem se rozumí jedna deska elektroniky. Každý modul má několik desek (uzlů).

Visko vlny modula wave® kontroluje konfiguraci operátora (např. vstupní dopravník, tavi-dlo, předehřívání, pájka a výstupní dopravník), a zajišťuje přítomnost příslušného počtu a pořadí desek. Tím je pak zajištěno, že rozsahy nastavení jednotlivých uzlů nemohou být pře-kročeny (např. maximální a minimální dopravní rychlost).

Sběrnice CAN umožňuje základní konzistentní řízení obsluhy, nastavování parametrů a hlášení od každého uzlu, a běží hladce na pozadí. Je to stavební kámen, podmiňující úspěch modulárního principu. Existuje zde potřeba rozhraní operátora se všemi automatizovanými zařízeními, a vlna modula wave® není žádnou výjimkou. Sběrnice CAN odstraňuje potřebu monolitického centralizovaného řízení a osvobozuje rozhraní operátora, jež pak může sloužit právě svému účelu – programování a hlášení stavu. Taková řídicí struktura však nabízí daleko víc, než jen pouhý systém řízení. Je schopna poskytnout optimalizaci celého systému a jeho sérií.

Dnešní výrobní firmy se potřebují pružně organizovat, aby dokázaly vyřizovat objednávky a udržovat své skladové zásoby na minimu. Pružnost výrobního procesu je proto rozhodující pro rychlou reakci na změny, a modularita představuje dobrou cestu k dosažení pružnosti. Centralizované, monolitické řízení omezuje schopnost reagovat na nepředvídatelné a náhlé změny, a moderní systém musí být schopen spravovat stavebnicové zařízení dynamicky a s minimálními ručními zásahy tak, aby nepředvídatelnou situaci a změnu bylo možno snadno zvládnout.

Je zapotřebí nové generace softwaru, jenž musí plnit četné moderní požadavky a jehož hodnota spočívá v minimální komplexnosti vývoje, obsluhy a údržby strojů a systémů, aniž by se tím snížila míra svobody pro budoucí a dosud neznámé aplikace.

Atributy softwarové koncepce modula wave® :

Ideální přizpůsobení pájecímu zařízení

Řídicí software je přizpůsoben ideální konfiguraci zařízení pro každou objednáv-ku(zakázku) nebo sérii. To prakticky vylučuje potřebu ruční rekonfigurace a zajišťuje možnost budoucího zdokonalování systému jen s malými náklady.

Dynamická optimalizace funkčnosti

Schopnost dynamicky optimalizovat výrobní kapacity podle měnících se konfigurací stroje má vysokou prioritu. Zajišťuje maximální výrobu DPS při minimálních čekacích dobách nebo prostojích.

Odolnost vůči poruchám

Všechny funkční poruchy jsou okamžitě zjištěny a jejich dopad vyhodnocen. Systém poté rozhodne, zda je možno funkční poruchu vyřešit.

Systém softwarového agenta (viz Autonomní stavebnicové řízení níže) podporuje uživatel-ské přizpůsobení sběru technologických dat, takže jsou k dispozici užitečnější a efektivnější metody kontroly a analýzy chyb.

Protokolový soubor

Všechny shora a níže zmíněné činnosti jsou průběžně protokolovány, takže vedoucí pracovníci, technici nebo operátoři dostávají trvale informace o funkci systému.

Integrace pájecího zařízení do systému ostatních výrobních strojů

Je zajištěna řádná identifikace a vytvoření rozhraní, umožňujících hladkou integraci systému řízení do zbývajících řídicích prvků výroby, takže totální řízení výroby je standardem.

Snadné použití – jednoduchá obsluha

Ačkoliv systém umožňuje vysokou míru automatické sebekontroly, bude vždy existovat potřeba různých operátorů, pracovníků v procesu/výrobě a údržbářů, kteří budou čas od času sloužit jako rozhraní. Funkce jako přístup zajištěný heslem jsou povinné, a systém je založen na internetu, takže je možno informace o výrobě nebo údržbě nastavovat a spravovat na dálku.

„Autonomní“ stavebnicové řízení

Každý modul stroje je reprezentován specificky přizpůsobeným softwarovým agentem, jenž optimalizuje fungování modulu a využívání jeho kapacity.

Je-li vyvinut nový typ modulu, základní architektura systému zůstává stejná a vývoji je přizpůsoben pouze softwarový agent, aby bylo možno ovládat sběrnici CAN u nového hard-waru.

Ovládání CAN-bus

Společně se softwarovými agenty je ovladač sběrnice CAN každého modulu ve shodě se svými sousedy a nepřetržitě nastavuje systém za účelem koordinace programu. Centrální řídicí jednotka tudíž není nutná.

Tento způsob distribuovaného řízení dovoluje téměř neomezenou přizpůsobivost, takže výrobní systém je možno podle okolností v budoucnu rozšiřovat nebo zužovat.

Kontrola výrobního procesu

Softwarové agenty (klientské programy) dále odpovídají za řízení každé výrobní objed-návky nebo práce. Řídí postup práce strojem a poskytují jistotu, že budou splněny všechny požadavky, týkající se efektivity, rychlosti a jakosti.

Simulace výrobního procesu

Fyzické modelování zařízení umožňuje rychlý přístup k různým stavům stroje a technologickým postupům. Pomáhá při školení, zavádění nového výrobku (NPI) a spouštění prototypové série.

Dynamická optimalizace

Kdykoliv výrobek vstoupí do systému, je k němu připojen výrobní program a tyto dvě složky postupují jednotlivými moduly společně. Je-li používán čárový kód nebo čtečka RFID [vysokofrekvenční identifikace], systém se v každém modulu automaticky přizpůsobí, takže je zajištěna maximální funkčnost programu. Jestliže série obsahuje jen jednu položku, může přijímat přesně správné parametry procesu, aniž by bylo nutno čekat na vyprázdnění systému před zavedením nových parametrů, nebo použít kompromisní program, jenž nepracuje optimálně v každé části systému.

Diagnostiku funkčních poruch nebo optimalizaci správy řídicího systému citlivě prováděli lidé, avšak moderní systémy jsou tak složité, že lidský zásah je obtížný a časově náročný. To platí zvlášť pro systémy s distribuovaným řízením, ale současně i pro centralizované monolitické systémy, od nichž se vyžaduje provádění stále rozsáhlejších úloh. Následují příklady autonomní sebekontroly.

Samočinná konfigurace

Systém mění své provozní parametry tak, aby vyhověl různým požadavkům výroby, a to pomocí konfiguračního souboru. Přechod na hardware stavebnicového stroje nevyžaduje opětné zavedení softwaru. Všechny softwarové agenty, jež se vztahují k řízení CAN, se při změně hardwaru samy automaticky nastaví. Operátor pouze předá stroji informace o jeho nové konfiguraci. Je to softwarový standard.

Samočinná optimalizace

Řídicí systém průběžně vyhodnocuje svůj vlastní výkon a zkoumá možné postupy, jež by mohly vést k jeho zlepšení. Volí ty postupy, jež se ukazují jako nejslibnější pro dosažení vyšší účinnosti.

Samočinné léčení

Systém má schopnost se zotavit z určitých nepříznivých podmínek, jež by mohly vést k funkčním poruchám. Automaticky určí činnosti, jež budou kompenzovat funkční poruchy a implementuje je.

Samočinná ochrana

Systém detektuje hrozby vůči sobě a přijímá preventivní a nápravná opatření. To poskytuje robustní a spolehlivé fungování stroje a softwarovou bázi, která je odolná vůči chybám.

Byl realizován cíl dosáhnout silné, účinné, pružné softwarové struktury, takže uživatelé mohou vytěžit z adaptabilního systému maximální provozní přednosti. Nejenže se systém snadno používá, ale současně se s ním snadno žije a pečuje o něj. Používání čteček čárového kódu automatizuje volbu programů a dovoluje automatické zpracování velmi malých sérií jedné po druhé.

Visko

Stránka hlavní nabídky obsahuje aktuální konfiguraci systému a stav jednotlivých modulů v něm. Dále je zde stav doku v pájecím modulu. Ačkoliv dok není součástí linky modula wave®, jeho ovladač CAN je uzlem v síti, takže programovací jednotka stroje ovládá vozík s náhradní pájkou, jakož i vozík s „živou“ pájkou v systému. To znamená, že typy pájky jsou ve stavu připravenosti na změnu diktovanou prací nebo výrobkem, a při přechodu z jednoho typu pájky na jiný se ztratí jen minimální výrobní doba. Drobná žlutá tečka znamená, že čidlo na této pozici detekovalo rám na dopravníku a umožňuje operátorovi zjistit polohu každého rámu v systému. To se děje na zelených čarách, představujících dopravník.

Visko

Hlavní nabídka údržby a programového řízení. Všechny nabídky jsou intuitivní a logické, a vedou operátora ke správnému způsobu jednání. Tato nabídka se dělí na tři části, a operátor nebo provozní technolog si může rychle zvolit postup jednání.

Visko

Nabídka varování a alarmů. Jestliže některé snímače zjistí stav, jenž není očekáván kontrolou nebo programem, zelené kontrolky v příslušné části stroje se změní na žluté nebo červené a poskytnou tak operátorovi okamžité informace o problémech, ovlivňujících výrobu nebo program. Jakmile je příčina varování nebo alarmu odstraněna, je možno pomocí tlačítka „přehodnotit varování“ vpravo dole na obrazovce resetovat stavové kontrolky.

Žlutá varování jsou pouhým varováním. Systém bude pokračovat v provozu, avšak vyžaduje, aby operátor na výstrahu reagoval.

Červená varování upozorňují na katastrofu. Jestliže se objeví červené světlo, systém se za-staví, protože není bezpečné pokračovat. Vypne se také topení předehřívačů a pájecí lázně.

Tato sada varování je zrcadlena věží výstražných světel.

Visko

Stránka informací pro řízení. Je to konstantní displej, jenž v reálném čase zobrazuje vše, co se děje ve stroji. Nejenže je možné data ukládat a zobrazovat na stroji, ale lze je rovněž přenášet sítí LAN nebo po internetu do vzdálených kanceláří, např. na ředitelství nebo do správního střediska.

Tyto obrázky znázorňují hlavní a klíčové funkce kontrolního zobrazení, existuje však řada dalších podnabídek, jež nabízejí více informací nebo úrovní programového řízení.

Je důležité odejít od centralizovaných monolitických systémů řízení a umožnit rychlé, účinné změny ve výrobě, zajišťující změny série, změny materiálu, změny výrobních kapacit a změny produktů, vše na minimální možné podlahové ploše a s nabídkou budoucích změn, odpovídajících dosud neznámým budoucím produktům nebo rychlostem.

Uživatelské rozhraní

Příklady obrazovek


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).