Představujeme naší koncepci pájecí vlny

Výsledkem používání technologie pájecí vlny Kirsten je schopnost trvale vyrábět sestavy na nejvyšší úrovni jakosti pájení při vysokých a velmi efektivních výrobních výkonech. To je základní kvalifikace pájecích strojů značky Kirsten. S úspěchem lze využít pájecí stroje Kirsten k selektivnímu pájení. Všechny stroje Kirsten používají patentované elektromagnetické čerpadlo s dutou tryskovou vlnou pro zajištění bezvadné jakosti pájených spojů. Pájecí slitina proudí proti směru pájení DPS a tím je zamezena tvorba můstků. Rychlost slitiny je natolik příznivá, že její objem za jednotku času je velmi vysoký a tím i vysoké množství tepla dodané do místa pájení je vyšší, než pájecích strojů s kapacitou lázně o mnoha stovkách kilogramů.

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také sku-tečnost modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).

Existuje celosvětová poptávka po pájení s velmi vysokou jakostí, zahrnující rovněž potřebu používat více typů pájecí slitiny v jediném výrobním stroji. Vlna modula wave® má výměnné pájecí moduly, jež umožňují použití různých pájecích materiálů při minimálním zpoždění při přeměně – zpravidla 20 až 40 minut. V blízké budoucnosti bude také možné instalovat do téže linky několik pájecích modulů. Bez jakékoliv doby potřebné k výměně bude možno používat kupříkladu bezolovnatou i olovnatou technologii v témž systému.

Jedinečná inovace

Společnost Kirsten Soldering AG vytvořila a navrhla zcela novou koncepci pájení vlnou, koncepci, která byla dávno očekávána. V oboru pájení vlnou nedošlo celá desetiletí k žádné nové konstrukci pájecího stroje. Naším výsledkem je vlna modula wave®.

Na úvod Vám představujeme jednu z výjimečných vlastností: výměnu pájecí vany během výrobního procesu. Celá operace výměny může trvat 20 minut.

inovace

Dnešní výrobní firmy se potřebují pružně reagovat na velké množství různorodých zakázek. Pryč jsou doby, kdy nízká cena výroby byla způsobena levnou pracovní silou. Pružnost výrobního procesu je proto rozhodující pro rychlou reakci na změny, a modularita představuje dobrou cestu k dosažení pružnosti a tím i vysoké efektivity výrobního procesu. Centralizova-né, monolitické řízení omezuje schopnost reagovat na nepředvídatelné a náhlé změny, a mo-derní systém musí být schopen spravovat stavebnicové zařízení dynamicky a s minimálními ručními zásahy tak, aby nepředvídatelnou situaci a změnu bylo možno snadno zvládnout.


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).