Legislativa

Bezolovnaté pájení je technologicky poměrně dobře zvládnuté a prakticky nasaditelné do výroby. V současné době již existuje řada firem, které tuto technologii úspěšně provozují. Jsou to zejména ti, kteří neváhali věnovat čas a prostředky dokonalému poznání a odzkoušení technologie. Nadále však přetrvávají některé předsudky či nejistoty způsobené neznalostí procesu či neinformovaností

1) Omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Směrnice 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví v čl. 4 odst. 4 zákaz použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu a zpomalovačů hoření v plastech na bázi polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů v elektrozařízeních do kategorií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 podle přílohy IA směrnice 2002/95/ES a pro elektrické žárovky a svítidla v domácnostech.
Tato směrnice byla dále změněna čtyřmi Rozhodnutími ES, a to
Rozhodnutím Komise 2005/618/ES ze dne 18. srpna 2005 (definice maximální tolerované hmotnostní koncentrace v jednotlivých homogenních materiálech elektrozařízení),
Rozhodnutím Komise 2005/717/ES ze dne 13. října 2005,
Rozhodnutí Komise 2005/747/ES ze dne 21. října 2005 a
Rozhodnutí Komise 2006/310/ES ze dne 28. dubna 2006 (výše uvedená Rozhodnutí mění přílohu směrnice 2002/95/ES a doplňují povolené aplikace zakázaných látek v materiálech a součástech elektrozařízení na základě současné technické a vědecké neproveditelnosti jejich nahrazení).
V České republice byly tyto směrnice zavedeny novelou zákona o odpadech - zákon č.106/2005 Sb

Poznámka: Zákaz použití nebezpečných látek se tedy automaticky netýká elektrozařízení zařazených do skupin 7 (lékařské přístroje) a 8 (přístroje pro monitorování a kontrolu).

2) Aktuální stav


Ani toto znění směrnice, jak se ukazuje, není zdaleka konečné. Na půdě EU stále probíhají konzultace o dalších navržených výjimkách a povolení aplikací zakázaných látek v materiálech a součástech elektrozařízení na základě současné technické a vědecké neproveditelnosti jejich nahrazení včetně mj. olova v olovnatém křišťálu a olova v plochých obrazovkách ( olovo ve standardních obrazovkách je již schválenou výjimkou)

3) Časté dotazy k RoHS


Který okamžik je rozhodný pro posouzení uvedení elektrozařízení na trh pro povinnost omezení některých nebezpečných látek v elektrozařízeních? Překročení hranice, odeslání ze skladu, prodej konečnému zákazníkovi?

Odpověď: Podle § 37j odst. 3 zákona o odpadech je výrobce elektrozařízení povinen zajistit, aby elektrozařízení uvedené na trh po 30. červnu 2006, neobsahovalo určené nebezpečné látky. Podle § 2 odst. b) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je pojem uvedení výrobku na trh definován takto: jedná se o okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva. Pro posouzení souladu se směrnicí RoHS je elektrozařízení uvedeno na trh před 30. červnem 2006, pokud prokazatelně (faktura, celní doklad) bylo poprvé předáno do distribuce v kterémkoliv členském státě EU před tímto datem. Zákon o odpadech ani směrnice RoHS nezakazují doprodej elektrozařízení uvedených na trh před 30.6.2006, která tedy nemusí splňovat požadavky RoHS.


Jak bude posuzováno elektrozařízení (z hlediska prokazování obsahu škodlivých látek), které je na skladech, v obchodech a v jiných obchodních článcích, již před rozhodným dnem účinnosti zákona č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon o odpadech a nebylo do tohoto data prodáno konečnému spotřebiteli?

Odpověď: Doprodej skladových zásob není zakázán (viz výše), pokud se jedná o elektrozařízení již uvedené na trh (tedy nejedná se o skladové zásoby primárního producenta).

Poznámka: Dovolujeme si upozornit, že jako uvedení výrobku na trh umožňuje zákon i nabídnutí výrobků k prodeji, což může být elegantně řešeno inzerátem v tisku nebo rozesláním písemných nabídek potencionálním zákazníkům. Takto jednoduše vyřešíte problém Vašich skladových zásob. Pohodlně doprodáte olovnaté zboží i po 1.7.2006. Dokladem o nabídnutí bude inzerát, případně rozeslané dopisy. Zákon již neřeší jak dlouho budete zásoby doprodávat. Doporučujeme však dobu přiměřeně dlouhou resp. krátkou.

Existuje, nebo bude vydána prováděcí vyhláška k zákonu?

Odpověď: Vyhláška existuje, jedná se o vyhlášku č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (dále jen "vyhláška"). Příloha č. 5 k vyhlášce stanoví látky a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona o odpadech. Metodika pro RoHS se připravuje.


Co bude považováno za průkazný doklad o tom, že elektrozařízení splňuje ustanovení zákona?

Odpověď: Evropská komise ve spolupráci s výrobci doporučuje vlastní prohlášení výrobců elektrozařízení o shodě, tj. souladu se směrnicí RoHS. Vzhledem k definici maximální hmotnostní koncentrace přípustná v homogenních materiálech, která je stanovena na 0,1% pro olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyléthery (PBDE) a na 0,01 % pro kadmium, a k definici homogenního materiálu, kterým se rozumí materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na různorodé materiálové složky a který má neměnné složení ve všech svých částech (např. plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, desky, gumy, potahové vrstvy), lze doporučit výrobcům finálního elektrozařízení, aby požadovali po všech svých dodavatelích tato vlastní prohlášení. Tím budou moci podložit svoje vlastní prohlášení, že skutečně všechny komponenty až na úroveň homogenních materiálů buď vůbec neobsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a samozhášedla (zejména v plastech!!) typu polybromovaných bifenylů nebo polybromovaných difenyletherů nebo splňují jednu z povolených výjimek podle přílohy č. 5 k vyhlášce nebo jejich obsah nepřesahuje maximální hmotnostní koncentraci přípustnou v homogenních materiálech.
Testy nelze odběrateli po výrobcích elektrozařízení nebo dodavatelích jednotlivých komponent vynucovat, nejsou zákonem ani vyhláškou stanoveny, pokud k tomu není jiný závazek či požadavek (smluvní ap.) Dle našeho názoru by případný rozpor až řešil soud (tato situace je však velmi nepravděpodobná a výsledek silně nejasný).

4) Bezolovnatá technologie a RoHS v obou Amerikách.


Zatímco rok 2004 byl pro většinu firem rokem sbírání informací, byl rok 2005 rokem vytváření cestovní mapy, způsobilosti procesu a implementace bezolovnaté technologie. V roce 2005 proběhly četné semináře, průmyslové žurnály, vyšlo mnoho článků a informací na webových stránkách s cílem vzdělávat výrobce elektroniky v oblasti blížícího se nástupu bezolovnaté technologie a požadavků RoHS.
V obou Amerikách jsou velcí OEM a EMS na čele technologie a mnoho z nich je již způsobilých pro bezolovnatou technologii. Někteří vyrábějí bezolovnaté produkty dávno před mezním termínem v červenci 2006. Mnoho těchto firem již nějakou dobu vytvořen svůj tým shody (Compliance Team). Střední a malí výrobci však ještě stále bojují s logistikou bezolovnatých desek a součástek. Ze společností, které vyžadují shodu s RoHS k 1. červenci 2006, asi polovina měla vyhovující výrobky již v lednu 2006. To znamená, že prodejní kanály se všemi olovnatými výrobky byly vyprázdněny ještě před mezním termínem.

5) Bezolovnatá technologie RoHS v Asii.


Thajsko vytvořilo vládní výbor vysoké úrovně, jehož specifickým úkolem je monitorovat směrnice WEEE a RoHS a vyvinout plán činnosti. Ve snaze udržet svůj současný elektronický průmysl Korea přijala dobrovolný program vyřazení nebezpečných chemikálií, zakázaných směrnicí RoHS. Ohromující většina firem v Koreji dobrovolně vyřazuje tyto chemikálie ze své výroby. V Japonsku probíhá studium bezolovnatých pájek od devadesátých let, a jejich přijetí bylo odstartováno velkorysým způsobem. V současné době je stoprocentní přechod na bezolovnaté pájky u hlavních výrobců domácí elektroniky, jako je SONY a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. téměř dokončen.
Elektronický průmysl je jedním z nejrychleji se rozvíjejících průmyslových odvětví v Číně. Ministerstvo informačního průmyslu (MII) navrhlo legislativu podobnou WEEE/RoHS pro omezení nebezpečných látek v důsledku problémů s rychlostí hromadění odpadu, k němuž přispívá domácí spotřeba a dodávky do Číny, obsahující nebezpečný odpad odmítnutý jinými zeměmi. „Čínskou směrnici RoHS“ vyvíjí Ministerstvo informačního průmyslu (MII), a zákonné iniciativy související s vracením spotřebované elektroniky a recyklací (čínská WEEE) jsou vedeny Národní komisí pro reformu vývoje (NRDC nebo též SDRC).


Zdroje: Informace Ministerstva životního prostředí ČR (1-3).
Biocca, P. - Tuerlings, S. – Ishizaki, Y. – Su-Lynn, T.
Bezolovnatá technologie a RoHS – jejich globální dosah
Lead-Free Connection, vol. 2, č. 3, září 2005, (4-5)


Formulář pro dotazy

Výrobky


Představení Modula Visko-mmi Volitelné konfigurace Serie-K5000

Školení

Školení se pořádá na vyžádání zákazníků.

Servis

Firma ABE.TEC, s.r.o. má k dispozici dva servisní techniky, kteří vždy zajistí odstranění případných závad.
tel. +420 466 670 035

Výstavy

18. - 21. března 2014 AMPER 2014

12. - 15. listopadu 2013 PRODUCTRONICA 2013

19. - 22. března 2013 AMPER 2013

Co je Kirsten

Nový model pájecí vlny modula wave® představuje poslední vývoj společnosti Kirsten Soldering AG. Tato vlna nabízí uživateli nejen přednosti duté tryskové vlny, nýbrž také skutečnosou modularitu, takže je možno vždy vyhovět požadavkům výroby na přesnou konfiguraci. Krytí pájecí slitiny zajištěno dusíkem (N2) nebo ADL (protistrusková kapalina).